نماز عشق

من نماز عشق می­خوانم، خدا پیش من است

قامتش را هر زمان الله اکبر می­زنم

آی مردم کعبه در زخم دل ریش من است

من همین­جا مُحرم حج می­شوم

من همین­جا مَحرم حق می­شوم

من نماز عشق می­خوانم در آن شک راه نیست

روزۀ عشق مرا ره در هلال ماه نیست

عشق­بازی مرا محتاج نام و جاه نیست

نام او آرامش قلب من است

کس از این ذکر و ثنا آگاه نیست

من برای خواندنش محتاج قاری نیستم

من برای دیدنش محتاج زاری نیستم

سعی من اینجا

صفا اینجا

حرا اینجاست، دل

زمزم اینجا و و فا اینجا

خدا اینجاست، دل

من نماز عشق می­خوانم، خدا پیش من است