اولین دوره هم اندیشی "زن رمز موفقیت و خوشبختی" برگزار شد

نشریه روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در شماره 108 این نشریه در دی ماه 1395 در گزارشی به اختتام فصل اول دوره هم اندیشی "زن رمز موفقیت و خوشبختی" پرداخته است.