آشنایی با گروه بانوان فرهیخته تهران جنوب، تاریخچه و اهداف

نشریه روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب در شماره 108 این نشریه در دی ماه 1395 به بیان و تشریح تاریخچه و اهداف شورای بانوان فرهیخته پرداخته است.

1
2