امتیازات تحصیلی و شغلی

  • ارتقا به مرتبه دانشیاری - 1395
  • رتبۀ اول کشوری باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان – 1394
  • برگزیدۀ جشنوارۀ فرهیختگان – 1393
  • رتبۀ اول کشوری باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان – 1393
  • باشگاه برتر پژوهشگران جوان ونخبگان کشور - 1392
  • استاد برگزیده منتخب دانشکده فنی – 1383
  • استاد نمونه منتخب دانشجویان مهندسی معدن – 1382
  • تنها پذیرفتۀ آزمون دکتری زمین شناسی اقتصادی – 1377
  • لوح تقدیر – دانشجوی نمونه از ریاست واحد تهران شمال  - 1372
  • لوح تقدیر – کار هنری برگزیده از ریاست واحد تهران شمال – 1371