سوابق تدریس

  • اکتشاف کانسارهای فلزی – مقطع کارشناسی ارشد – مهندسی معدن – واحد تهران جنوب
  • روش تحقیق – مقطع کارشناسی ارشد – مهندسی معدن – واحد تهران جنوب
  • کانی شناسی و سنگ شناسی – مقطع کارشناسی ارشد – ژئوفیزیک – واحد علوم و تحقیقات
  • ارزیابی ذخایر معدنی – مقطع کارشناسی – مهندسی اکتشاف معدن – واحد تهران جنوب
  • زمین شناسی عمومی – مقطع کارشناسی – مهندسی اکتشاف معدن – واحد تهران جنوب
  • زمین شناسی مهندسی – مقطع کارشناسی – مهندسی عمران – واحد تهران جنوب
  • مینرالوگرافی - مقطع کارشناسی – مهندسی اکتشاف معدن – واحد تهران جنوب
  • کانی شناسی – کارشناسی ناپیوسته – مهندسی معدن – واحد تهران جنوب
  • کانی شناسی توصیفی 1 (بلورشناسی و کانی شناسی سیلیکات ها )- مقطع کارشناسی – مهندسی اکتشاف معدن – واحد تهران جنوب
  • کانی شناسی توصیفی 2 (کانی شناسی غیر سیلیکات ها )- مقطع کارشناسی – مهندسی اکتشاف معدن – واحد تهران جنوب