سخنرانی علمی و همایش ها

  • بررسی مسائل زیست محیطی در مدیریت معادن کشور – پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی – 1380
  • زمین شناسی و اکتشاف مس - پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاد دانشگاهی – 1381