طرح های پژوهشی

  • زمین شناسی و اکتشاف مس - کارفرما : وزارت معادن و فلزات - شرکت مطالعاتی طرح های جامع فلزات ایران- 1378
  • زمین شناسی و اکتشاف طلا- کارفرما : وزارت معادن و فلزات - شرکت مطالعاتی طرح های جامع فلزات ایران- 1378
  •  طرح زمین شناسی و اکتشاف فلوئورین، کریولیت- کارفرما : وزارت معادن و فلزات - شرکت مطالعاتی طرح های جامع فلزات ایران- 1379
  • بررسی و مطالعات عناصر نادر خاکی در کانسارهای آهن ایران مرکزی- کارفرما : طرح تحقیقات صنعتی , آموزش و اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن - پژوهشکده علوم پایه کاربردی- 1383
  • بررسی ورقۀ یکصدهزار سراب با تکیه بر مطالعات دورسنجی حاصل از تصاویرETM7+, ASTER  به منظور شناسایی مناطق محتمل معدنی – کارفرما : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب - 1391