مقالات پژوهشی

 • بررسی کانسار مس خلیفه لو (خرم دره)- فصلنامه وزرات صنایع و معادن- زمستان و بهار 77- 78
 • پراکندگی عناصر نادر خاکی و نیوبیوم در کانسارهای آهن آپاتیتی منطقه بافق- فصلنامه وزرات صنایع و معادن- شماره 67 پاییز 78
 • زمین شناسی و اکتشاف مس- پیام علوم پایه- جهاد دانشگاهی- شماره17- فروردین 82
 • ماگماتیسم در منطقه بردسکن (استان خراسان)- فصلنامه زمین شناسی ایران- تابستان 82
 • بررسی ژنز کانسارهای مس دهنه سیاه- چشمه گز- زنگالو- منطقه بردسکن (استان خراسان)- مجله علوم پایه- 1382
 • مس و کانسارهای آن- آموزش رشد زمین شناسی- 1382
 • کانی تالک، خواص و کاربردهای آن- آموزش رشد زمین شناسی- شماره 35- 1382
 • کانی فلوئورین، خواص و کاربردهای آن- آموزش رشد زمین شناسی- 1384
 • کاربرد شاخص های زمین ریختی در تشخیص سطح فعالیت زمین ساختی نسبی در مرز البرز- ایران مرکزی از خاور ورامین تا خاور سمنان- مجله علوم پایه- شماره 57- پاییز 84
 • رده بندی پیشانی های رانده در مرز مناطق ساختاری البرز- ایران مرکزی از خاور ورامین تا خاور سمنان- مجله علوم پایه- شماره 61- پاییز 85
 • پهنه بندی سایزمو تکتونیکی بخش خاوری البرز مرکزی- مجله علوم پایه- شماره 65- پاییز 86
 • پتروگرافی و مینرالوگرافی کانسارهای مس منطقه جنوب کاشمر- فصلنامه زمین شناسی و محیط زیست- زمستان 87
 • اکتشافات مقدماتی مس و عناصر همراه در منطقه خاتون آباد (شهرستان میانه)- فصلنامه زمین واحد تهران شمال- شماره3- پاییز 89
 • اثرات زیست محیطی عناصر (As, Cd, Sr, Pb, Sb, Zn) در محدوده خاتون آباد (شهرستان میانه)- فصلنامه زمین شناسی محیط زیست –بهار 89
 • پی جویی مس به روش ژئوشیمی آبراهه ای در منطقۀ خاتون آباد (واقع در ورقۀ یکصدهزارم هشترود) – مجله علمی پژوهشی زمین و منابع مجله لاهیجان– شماره 4 -  زمستان 89
 • بررسی و ارزیابی فلزات خاص در منطقه خاتون آباد(باختر شهرستان میانه) - فصلنامه زمین واحد تهران شمال- شماره20- تابستان 90
 • نقش گسلش در گسترش سطحی نهشته های تبخیری محدودۀ ورامین سمنان– مجله علمی پژوهشی زمین و منابع مجله لاهیجان– شماره 3 - پاییز 89
 • بررسی موقعیت تکتونیکی و ارائۀ مدل احتمالی تکامل سیستم ماگمایی در کانسار مس درآلو(استان کرمان)- مجله علمی پژوهشی زمین و منابع مجله لاهیجان– شماره 10 – بهار90
 • مطالعات پتروگرافی، دگرسانی، کانه زایی و تعیین پاراژنز در کانسار مس در آلو (استان کرمان)- فصلنامه زمین واحد تهران شمال- پاییز 90
 • نقش کنترل کننده های ساختمانی در تشکیل کانسارهای مس نقشه 1:50000 صائین قلعه- مجله علوم پایه واحد علوم و تحقیقات- پاییز 90
 • زئولیت زایی در منطقه افتر سمنان، مجله علمی ترویجی علوم زمین و معدن- سازمان زمین شناسی و اکتشافی مواد معدنی کشور- آبان90
 • Hydrothermal alteration zones and lineaments in the Lohneh area based on ASTER data , Tarom region , NW Iran .(2012). Archives Des Sciences Journal (ISSN:1661-464x). Volume 65,Issue.7.(ISI,I.F.0.474)
 • Identification of Altration zones with using ASTER data in a part of Qom province , Central Iran . Journal of basic and applied scientific research.2(10)10173-10184,2012.
 • استفاده از داده های دورسنجیETM7+ به عنوان کلید اکتشافی در برگه 1:50000 ترک ( جنوب خاوری سراب) – مجله علمی پژوهشی زمین و منابع مجله لاهیجان– شماره 13 – زمستان 90
 • تلفیق داده های اکتشافی جهت تعیین مناطق پتانسیل دارفلزی در ناحیه ده بهار به کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی– مجله علمی پژوهشی زمین و منابع مجله لاهیجان– شماره 14 – بهار 91
 • نتایج آنالیز XRF بر روی زئولیت های طبیعی دماوند (حصاربن و زرین دشت ) و مقایسه آن با مناطق افتر و میانه – مجله علمی پژوهشی زمین و منابع مجله لاهیجان– شماره 15 – تابستان 91
 • بررسی ژنز کانسار مس نیه، مجله علمی – پژوهشی علوم پایه واحد علوم و تحقیقات- پاییز 91
 • شناسایی یک سیستم پورفیری با استفاده از سنجش از دور در منطقۀ بیدقان، استان قم، مجله علمی – پژوهشی علوم پایه واحد علوم و تحقیقات- پاییز 91
 • معرفی مناطق امید بخش معدنی با استفاده از مطالعات دورسنجی در محدوده دره چنار  (استان همدان) – فصلنامه علمی – پژوهشی زمین شناسی اکتشافی – زمستان 91
 • تفکیک آلتراسیون­های منطقۀ جفتان آشتیان ( استان مرکزی)، با استفاده از پردازش داده ماهواره­ای ASTER ، مجله علمی – پژوهشی علوم پایه واحد علوم و تحقیقات- پاییز 92
 • پتانسیل یابی طلا با استفاده از تکنیک­های سنجش از دور و پردازش داده­های ژئوشیمیایی به روش فرکتال در محدودۀ چارطاق استان آذربایجان غربی، مجله علمی – پژوهشی علوم پایه واحد علوم و تحقیقات- پاییز 92
 • استفاده از تصویر ETM7+ در شناسایی گسل ها، مناطق آلتراسیون و تفکیک لیتولوژی محدوده حصاربن (1:100000)، فصلنامه زمین واحد تهران شمال- زمستان 92
 • بررسی ژنز همراه با معرفی انواع ساخت و بافت در کانسارهای کرومیت منطقه خواجه جمالی - فصلنامه زمین واحد تهران شمال- زمستان 92
 • Reconnaissance of Copper and Gold mineralization using analytical hierarchy process(AHP) in the Rudbar 1:100000 map sheet, North West Iran – Journal of Mining and Metallurgy, 49 A (1)(2013)9-19.
 • Seperation of alteration zones on ASTER data and integration with drainage geochemical maps in soltanieh, northern iran – open journal of geology ,2013,3,134-142.
 • Introducing the Iron potential zones using remote sensing studies in south of Qomprovince , Iran– open journal of geology ,2013,3,278-276
 • Correlation between Cu mineralization and major faults using multifractal modeling in the Tarom area (NW Iran) – Geologica Carpatica , October 2013, 64, 5, 409 -416
 • Prospection for copper mineralization with contribution of remote sensing,Geochemical and mineralographical data in Abhar 1:100000 sheet, NW Iran - archives of mining sciences ,2013 ,4, 1071-1084
 • معرفی و رتبه­بندی تکنیک­های مناسب دورسنجی برای تعیین آلتراسیون­های منطقۀ جفتان (استان مرکزی) با استفاده از روش AHP، مجله علمی – پژوهشی علوم پایه واحد علوم و تحقیقات- پاییز 93
 • Mud Diapirism on the Makran, Iran: Case study on the Napag Mud Volcano, Open Journal of Geology, 2015, 5, 300-308.
 • استفاده از تصویر ETM7+ در شناسایی گسل ها، مناطق آلتراسیون و تکفیک لیتولوژی محدوده 1:25000 کهک- فصلنامه زمین واحد تهران شمال در دست چاپ
 • استفاده از خاصیت تبادل کاتیونی زئولیت در منطقه افتر سمنان جهت جذب آمونیاک از استخرهای پرورش میگو- مجله عملی- ترویجی مهندس اسوه- سازمان صنایع و معادن استان تهران- در دست چاپ
 • بررسی خطواره ها و تعیین مناطق دگرسانی با استفاده از داده های ETM7+ در ورقه 1:50000 باغ یک (باختر استان قم)، مجله عملی- ترویجی مهندس اسوه- سازمان صنایع و معادن استان تهران- در دست چاپ
 • معرفی نواحی پتانسیل دار معدنی در محدودۀ سیلیجرد ساوه با استفاده از تصاویر ASTER  ، فصلنامه زمین واحد تهران شمال- در دست چاپبررسی کانسار مس خلیفه لو (خرم دره)- فصلنامه وزرات صنایع و معادن- زمستان و بهار 77- 78
 • پراکندگی عناصر نادر خاکی و نیوبیوم در کانسارهای آهن آپاتیتی منطقه بافق- فصلنامه وزرات صنایع و معادن- شماره 67 پاییز 78
 • زمین شناسی و اکتشاف مس- پیام علوم پایه- جهاد دانشگاهی- شماره17- فروردین 82
 • ماگماتیسم در منطقه بردسکن (استان خراسان)- فصلنامه زمین شناسی ایران- تابستان 82
 • بررسی ژنز کانسارهای مس دهنه سیاه- چشمه گز- زنگالو- منطقه بردسکن (استان خراسان)- مجله علوم پایه- 1382
 • مس و کانسارهای آن- آموزش رشد زمین شناسی- 1382
 • کانی تالک، خواص و کاربردهای آن- آموزش رشد زمین شناسی- شماره 35- 1382
 • کانی فلوئورین، خواص و کاربردهای آن- آموزش رشد زمین شناسی- 1384
 • کاربرد شاخص های زمین ریختی در تشخیص سطح فعالیت زمین ساختی نسبی در مرز البرز- ایران مرکزی از خاور ورامین تا خاور سمنان- مجله علوم پایه- شماره 57- پاییز 84
 • رده بندی پیشانی های رانده در مرز مناطق ساختاری البرز- ایران مرکزی از خاور ورامین تا خاور سمنان- مجله علوم پایه- شماره 61- پاییز 85
 • پهنه بندی سایزمو تکتونیکی بخش خاوری البرز مرکزی- مجله علوم پایه- شماره 65- پاییز 86
 • پتروگرافی و مینرالوگرافی کانسارهای مس منطقه جنوب کاشمر- فصلنامه زمین شناسی و محیط زیست- زمستان 87
 • اکتشافات مقدماتی مس و عناصر همراه در منطقه خاتون آباد (شهرستان میانه)- فصلنامه زمین واحد تهران شمال- شماره3- پاییز 89
 • اثرات زیست محیطی عناصر (As, Cd, Sr, Pb, Sb, Zn) در محدوده خاتون آباد (شهرستان میانه)- فصلنامه زمین شناسی محیط زیست –بهار 89
 • پی جویی مس به روش ژئوشیمی آبراهه ای در منطقۀ خاتون آباد (واقع در ورقۀ یکصدهزارم هشترود) – مجله علمی پژوهشی زمین و منابع مجله لاهیجان– شماره 4 -  زمستان 89
 • بررسی و ارزیابی فلزات خاص در منطقه خاتون آباد(باختر شهرستان میانه) - فصلنامه زمین واحد تهران شمال- شماره20- تابستان 90
 • نقش گسلش در گسترش سطحی نهشته های تبخیری محدودۀ ورامین سمنان– مجله علمی پژوهشی زمین و منابع مجله لاهیجان– شماره 3 - پاییز 89
 • بررسی موقعیت تکتونیکی و ارائۀ مدل احتمالی تکامل سیستم ماگمایی در کانسار مس درآلو(استان کرمان)- مجله علمی پژوهشی زمین و منابع مجله لاهیجان– شماره 10 – بهار90
 • مطالعات پتروگرافی، دگرسانی، کانه زایی و تعیین پاراژنز در کانسار مس در آلو (استان کرمان)- فصلنامه زمین واحد تهران شمال- پاییز 90
 • نقش کنترل کننده های ساختمانی در تشکیل کانسارهای مس نقشه 1:50000 صائین قلعه- مجله علوم پایه واحد علوم و تحقیقات- پاییز 90
 • زئولیت زایی در منطقه افتر سمنان، مجله علمی ترویجی علوم زمین و معدن- سازمان زمین شناسی و اکتشافی مواد معدنی کشور- آبان90
 • Hydrothermal alteration zones and lineaments in the Lohneh area based on ASTER data , Tarom region , NW Iran .(2012). Archives Des Sciences Journal (ISSN:1661-464x). Volume 65,Issue.7.(ISI,I.F.0.474)
 • Identification of Altration zones with using ASTER data in a part of Qom province , Central Iran . Journal of basic and applied scientific research.2(10)10173-10184,2012.
 • استفاده از داده های دورسنجیETM7+ به عنوان کلید اکتشافی در برگه 1:50000 ترک ( جنوب خاوری سراب) – مجله علمی پژوهشی زمین و منابع مجله لاهیجان– شماره 13 – زمستان 90
 • تلفیق داده های اکتشافی جهت تعیین مناطق پتانسیل دارفلزی در ناحیه ده بهار به کمک فرایند تحلیل سلسله مراتبی– مجله علمی پژوهشی زمین و منابع مجله لاهیجان– شماره 14 – بهار 91
 • نتایج آنالیز XRF بر روی زئولیت های طبیعی دماوند (حصاربن و زرین دشت ) و مقایسه آن با مناطق افتر و میانه – مجله علمی پژوهشی زمین و منابع مجله لاهیجان– شماره 15 – تابستان 91
 • بررسی ژنز کانسار مس نیه، مجله علمی – پژوهشی علوم پایه واحد علوم و تحقیقات- پاییز 91
 • شناسایی یک سیستم پورفیری با استفاده از سنجش از دور در منطقۀ بیدقان، استان قم، مجله علمی – پژوهشی علوم پایه واحد علوم و تحقیقات- پاییز 91
 • معرفی مناطق امید بخش معدنی با استفاده از مطالعات دورسنجی در محدوده دره چنار  (استان همدان) – فصلنامه علمی – پژوهشی زمین شناسی اکتشافی – زمستان 91
 • تفکیک آلتراسیون­های منطقۀ جفتان آشتیان ( استان مرکزی)، با استفاده از پردازش داده ماهواره­ای ASTER ، مجله علمی – پژوهشی علوم پایه واحد علوم و تحقیقات- پاییز 92
 • پتانسیل یابی طلا با استفاده از تکنیک­های سنجش از دور و پردازش داده­های ژئوشیمیایی به روش فرکتال در محدودۀ چارطاق استان آذربایجان غربی، مجله علمی – پژوهشی علوم پایه واحد علوم و تحقیقات- پاییز 92
 • استفاده از تصویر ETM7+ در شناسایی گسل ها، مناطق آلتراسیون و تفکیک لیتولوژی محدوده حصاربن (1:100000)، فصلنامه زمین واحد تهران شمال- زمستان 92
 • بررسی ژنز همراه با معرفی انواع ساخت و بافت در کانسارهای کرومیت منطقه خواجه جمالی - فصلنامه زمین واحد تهران شمال- زمستان 92
 • Reconnaissance of Copper and Gold mineralization using analytical hierarchy process(AHP) in the Rudbar 1:100000 map sheet, North West Iran – Journal of Mining and Metallurgy, 49 A (1)(2013)9-19.
 • Seperation of alteration zones on ASTER data and integration with drainage geochemical maps in soltanieh, northern iran – open journal of geology ,2013,3,134-142.
 • Introducing the Iron potential zones using remote sensing studies in south of Qomprovince , Iran– open journal of geology ,2013,3,278-276
 • Correlation between Cu mineralization and major faults using multifractal modeling in the Tarom area (NW Iran) – Geologica Carpatica , October 2013, 64, 5, 409 -416
 • Prospection for copper mineralization with contribution of remote sensing,Geochemical and mineralographical data in Abhar 1:100000 sheet, NW Iran - archives of mining sciences ,2013 ,4, 1071-1084
 • معرفی و رتبه­بندی تکنیک­های مناسب دورسنجی برای تعیین آلتراسیون­های منطقۀ جفتان (استان مرکزی) با استفاده از روش AHP، مجله علمی – پژوهشی علوم پایه واحد علوم و تحقیقات- پاییز 93
 • Mud Diapirism on the Makran, Iran: Case study on the Napag Mud Volcano, Open Journal of Geology, 2015, 5, 300-308.
 • استفاده از تصویر ETM7+ در شناسایی گسل ها، مناطق آلتراسیون و تکفیک لیتولوژی محدوده 1:25000 کهک- فصلنامه زمین واحد تهران شمال در دست چاپ
 • استفاده از خاصیت تبادل کاتیونی زئولیت در منطقه افتر سمنان جهت جذب آمونیاک از استخرهای پرورش میگو- مجله عملی- ترویجی مهندس اسوه- سازمان صنایع و معادن استان تهران- در دست چاپ
 • بررسی خطواره ها و تعیین مناطق دگرسانی با استفاده از داده های ETM7+ در ورقه 1:50000 باغ یک (باختر استان قم)، مجله عملی- ترویجی مهندس اسوه- سازمان صنایع و معادن استان تهران- در دست چاپ
 • معرفی نواحی پتانسیل دار معدنی در محدودۀ سیلیجرد ساوه با استفاده از تصاویر ASTER  ، فصلنامه زمین واحد تهران شمال- در دست چاپ
 • Area exploration takhte soleiman based on geophysical and satellite imagery. Journal of Middle East Applied Science and Technology, 2014, 3, 414-417.
 • Mud Diapirism on the Makran, Iran: Case Study on the Napag Mud Volcano. Open Journal of Geology, 2015, 5(05), 300.
 • Identification of groundwater potential zones in Moalleman, Iran by remote sensing and index overlay technique in GIS. Iranian Journal of Earth Sciences, 2015, 7(2), 142-152.
 • Identification of magnetic anomalies based on ground magnetic data analysis using multifractal modelling: a case study in Qoja-Kandi, East Azerbaijan Province, Iran. Nonlinear Processes in Geophysics, 2015, 22(5), 579-587.
 • Introducing Au potential areas, using remote sensing and geochemical data processing using fractal methods in Chartagh, western Azerbijan–Iran. Archives of Mining Sciences, 2016, 61(2), 397-414.
 • Prospecting of Au by remote sensing and geochemical data processing using fractal modelling in Shishe-Botagh, Area (NW Iran). Journal of the Indian Society of Remote Sensing, 2016, 44(4), 539-552.
 • A comparative analysis of Index Overlay and TOPSIS (based on AHP weight) for Iron Skarn Mineral  Prospectivity Mapping, a case study in Sarvian area, Markazi province Iran, BULLETIN OF THE MİNERAL RESEARCH AND EXPLORATİON,2017, 155.
 • Calcic iron skarn prospectivity mapping based on fuzzy AHP method, a case Study in Varan area, Markazi province, Iran. Geosciences Journal, 2017, 21(1), 123-136.
 • Integration of aeromagnetic geophysical data with other exploration data layers based on fuzzy AHP and CA fractal model for Cu-porphyry potential mapping: a case study in the Fordo area, central Iran. Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata, 2017, 58(1).
 •  Mineral potential mapping via TOPSIS with hybrid AHP–Shannon entropy weighting of evidence: a case study for porphyry-cu, Farmahin area, Markazi Province, Iran. Natural Resources Research, 2017, 26(4), 553-570.
 • Remote-sensing data processing with the multivariate regression analysis method for iron mineral resource potential mapping: a case study in the Sarvian area, central Iran. Solid Earth, 2018, 9(2), 373