فهرست پایان نامه های کارشناسی ارشد

 • بررسی نگرش های زیست محیطی در مدیریت معادن کشور- بابک شهیدی زندی - پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد مشاور)، مرکز آموزش عالی امام خمینی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی- وزارت جهاد کشاورزی- پاییز 1380
 • اکتشافات مقدماتی مس و عناصر همراه در منطقه خاتون آباد (شهرستان میانه) – رضا نوری - پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- تابستان 1388
 • مطالعه زئولیت های منطقه دماوند با توجه به کاربردهای آن در صنعت و کشاورزی و همچنین مطالعه تغییرات ساختاری آن با استفاده از میکروسکوپ الکترونی- محمد آبنیکی - پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- تابستان 1390
 • استفاده از دورسنجی در تعیین خطواره ها، آلتراسیون و نواحی پتانسیل دار و تلفیق آن با داده های ژئوشیمیایی و زمین شناسی در محدوده 1:25000 کهک- ادریس منصوری - پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- تابستان 1390
 • بررسی ژنز زئولیت های منطقه افتر(استان سمنان)- علی صدری - پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- بهار 1391
 • مطالعات دورسنجی در منطقه سیلیجرد ساوه به منظور معرفی مناطق امید بخش معدنی- محمد هادی فرهاد - پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- بهار 1391
 • پتانسیل یابی مواد معدنی در برگه 1:100000 مشکین شهر با استفاده از تکنیک دورسنجی- علیرضا رحیمی - پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- تابستان 1391
 • پردازش داده های ماهواره ای ETM+ و ASTER در برگۀ 1:50000 باباکمال نهاوند به منظور معرفی نواحی امیدبخش معدنی – جاوید بیات - پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- زمستان 1391
 • مطالعات دورسنجی و تلفیق اطلاعات در محیط GIS جهت معرفی مناطق پتانسیل دار معدنی در برگه 1:50000 داویجان - محمدرضا علی حسینی - پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- زمستان 1391
 • معرفی مناطق امیدبخش فلزی در برگه 1:100000 خواجه با استفاده از تکنیک دورسنجی و تلفیق لایه های اطلاعاتی- عباس نجفی - پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- زمستان 1392
 • مدل سازی سه بعدی زمین شناسی و عیاری کانسار سنگ آهن قطور (شاهین دژ) با استفاده از داده های مغناطیس سنجی و حفاری- پویان کاظم زاده - پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- زمستان 1392
 • مطالعات دورسنجی نقشه 1:100000 داوران استان کرمان با نگرش ویژه به پتانسیل­های معدنی آهن- مرتضی پورذاکری - پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- زمستان 1392
 • معرفی مناطق امیدبخش معدنی در برگه 1:100000 چهارگنبد با استفاده از تکنیک های RS,GIS – مرتضی رجبی - پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- زمستان 1392
 • معرفی مناطق امیدبخش معدنی برگه اشتر خان با استفاده از RS,GIS – امیر اشرف وحه­گر - پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- تابستان 1393
 • اکتشافات تفصیلی همراه با مطالعات کانی شناسی و کانه شناسی کانسار سرب و روی خان‌آباد (استان مرکزی) – محمودرضا چگینی - پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- تابستان 1393
 • پتانسیل یابی مس در محدوده ی کوچون برگه 100000 زردو با استفاده از تلفیق لایه های اطلاعاتی در محیط GIS – امیرعباس کربلائی رمضانعلی - پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- تابستان 1393
 • بررسی زمین شناسی اقتصادی کانسار طلای سه­بندون بردسکن (استان خراسان رضوی) – مهدی آخوندی - پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- تابستان 1393
 • پردازش و تحلیل داده های اکتشافی ژئوفیزیک رادیومتری هوابرد در برگه 1:50000 شولم ( استان گیلان ) – آرمان قانع - پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- پاییز 93
 • پتانسیل یابی مس در برگه 1:100000 ورزقان با استفاده از تلفیق اطلاعات در محیط GIS- علی مهدی پور - پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد مشاور)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- تابستان 1390
 • بررسی ارتباط کانی زایی فلزات و تکتونیک در شمال منطقه زنجان – صایین قلعه – رضا نوری - رساله دکتری (استاد مشاور ) ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات- تابستان 1392
 • ویژگی های زمین شناسی ، کانی شناسی و عوامل مؤثر بر تولید ، فراوری و مصرف بهینه خاک های صنعتی شهرستان پاکدشت – امین ناصری - پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد مشاور)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- تابستان 1391
 • اکتشاف ناحیه ای آهن در برگه 1:100000 بلورد کرمان با استاده از داده های مگنتومتری ژئوفیزیک هوابرد – هانی محمد کرمی - پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد مشاور)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- تابستان 1391
 • بررسی متالوژنی ورقۀ زمین شناسی 1:100000 تکاب به منظور معرفی نواحی امیدبخش معدنی با  تلفیق لایه های اطلاعاتی مؤثر در کانه زایی به کمک سیستم اطلاعات مکانی – مونا انجیل الی - پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد مشاور)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات – تابستان 1392
 • پتانسیل­یابی مواد معدنی فلزی در برگۀ 1:50000آقدره – تفرش با استفاده از تکنیک­های دورسنجی و تلفیق اطلاعات – سامان عباسی اشلقی - پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- زمستان 93
 • پتانسیل­یابی مواد معدنی فلزی در برگۀ 1:50000آشتیان – تفرش با استفاده از تکنیک­های دورسنجی و تلفیق اطلاعات – امیرحسین صالحی - پایان نامه کارشناسی ارشد (استاد راهنما)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب- زمستان 93