فهرست سمینار های کارشناسی ارشد

 • بررسی وضعیت زغالسنگ در ایران – علی صدری
 • کلیاتی راجع به مس و شرح تفصیلی معدن مس میدوک – محمد آبنیکی
 • بررسی کانسارهای آهن با نگرش ویژه به کاربرد آن در صنعت فولاد در برنامۀ چهارم توسعه- ابراهیم مقصودی
 • بررسی پتانسیل های معدنی استان همدان در سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)- محمدرضا علی حسینی
 • کاربرد دورسنجی در اکتشاف مواد معدنی- کیوان کرمی
 • گزارش اکتشافی کانسار آهن چاه داشی- پویان کاظم زاده
 • ارائۀ طرح اکتشاف آهن در محدودۀ سیریز شهرستان زرند استان کرمان – مرتضی پورذاکری
 • بررسی ژنز کانسارهای مس با نگرش ویژه بر کانسارهای مس استان کرمان- رضا پودینه
 • بررسی پتانسیل های مس استان کرمان و تهیه بانک اطلاعاتی در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)- مرتضی رجبی
 • پتانسیل یابی آهن در محدودۀ کوه بابا در برگه 1:100000 تخت سلیمان به روش مگنتومتری- امیرعباس کربلایی رمضانعلی
 • تهیه بانک اطلاعاتی معادن استان سمنان در سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)- شایان قدرت آبادی
 • بررسی پتانسیل­های مواد معدنی در برگۀ 1:100000 میانه در سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)- سامان عباسی اشلقی
 • بررسی پتانسیل هاي معدنی برگه 1:100000 قره چمن در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)- امیرحسین صالحی
 • کاربرد GIS و روش­های تلفیق اطلاعات جهت پتانسیل­یابی معدنی با نگرشیی به اکتشاف طلای هیدروترمال – تربت حیدریه- علیرضا مروی
 • ایجاد بانک اطلاعاتی پتانسیل­های معدنی استان قم – محمد فتحی زاویه کرد
 • بررسی کلیدهای اکتشافی در رابطه با مس پورفیری – سید شهاب­ الدین وقار
 • مقایسه روش های دورسنجی در تشخیص آلتراسیونهای شاخص کانسارهای مس پورفیری با مطالعه موردی در برگه 1:100000 – پاریز- شهاب خوشابی