کنفرانس ها

 • ژنز کانسار مس خلیفه لو (خرم دره)- نخستین همایش علمی سالانه انجمن زمین شناسی ایران-1374

 • تحلیل عناصر سبک چین در تاقدیس سلطان- شمال پل دختر- هفتمین همایش علمی سالانه انجمن زمین شناسی ایران- 1381

 • The structural significance of Karehbas trans current fault system in Zagros fold and thrust belt، سی و دومین کنگره بین المللی زمین شناسی- فلورانس ایتالیا-2004

  Tectonic elements of south flank in the east- central Alborz mountain، سی و دومین کنگره بین المللی زمین شناسی- فلورانس ایتالیا-2004

 • Bardeskan type a new type of genesis for copper deposits سی و دومین کنگره بین المللی زمین شناسی- فلورانس ایتالیا-2004

 • زمین شناسی انرژی های غیرفسیلی و غیرهسته ای در ایران- سومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان-1382

 • Application of geomorphic indices to the assessment of relative tectonic activity levels in the alborz-central Iran border zone from the east of Varamin to the east of Semnan,Iran. United Arab emarat university.college of science, geology department. The 6th international conference on the Geology of the middle east. 2006

 • The moment potential evaluation of the major Quaternary faults in Alborz- central Iran border zone from east of Tehran to east of Semnan, Iran. United Arab emarat university.college of science, geology department. The 6th international conference on the Geology of the middle east. 2006

 • Studies of remote sensing for exploring copper and associated elements in the Khatoonabad (west of Mianeh region), First International Applied Geological Congress (IAGC2010) Islamic Azad University-Mashhad Branch.

 • استفاده از داده های زمین شناسی، دورسنجی، ژئوفیزیک، ژئوشیمی و زمین شناسی اقتصادی در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) به منظور شناسایی پتانسیل های معدنی در منطقه خاتون آباد (باختر میانه)، نخستین همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران (مقاله برتر در بخش سخنرانی)، 1389

 • پی جویی مس به روش ژئوشیمی آبراهه ای در منطقه خاتون آباد واقع در ورقۀ 1:100000 هشترود – دومین کنفرانس معدن چرخ صنعت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب ، 1389

 • تلفیق داده های دورسنجی با زمین شناسی و مغناطیس هوایی در محدوده 1:25000 کهک استان قم- همایش ملی کاربرد علوم زمین در تحقیقات بنیادی کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 1390

  شناسایی مناطق امیدبخش معدنی ناحیه آقدره به کمک پردازش داده های ماهواره ای ETM+ با مقیاس  1:50000 در شمال خاوری استان مرکزی، همایش ملی کاربرد علوم زمین در تحقیقات بنیادی کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 1390

 • تصحیح نقشه های زمین شناسی 1:100000 به کمک داده های دورسنجی با نگرشی ویژه به منطقه مشکین شهر، همایش ملی کاربرد علوم زمین در تحقیقات بنیادی کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 1390

 • استفاده از تصویر ETM7+ در شناسایی گسل ها، مناطق آلتراسیون و تفکیک لیتولوژی محدوده زرین دشت (1:250000)، همایش ملی کاربرد علوم زمین در تحقیقات بنیادی کشور، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 1390

 • ارتباط  خط واره ها و دگرسانی آرژیلیک در شمال گیلوان توسط داده های ماهواره ای ، سی امین گردهمآیی علوم زمین، 1390

 • Determination of Cu and Mo Potential Targets in the Khatunabad Based on Analytical Hierarchy Process, West of Mianeh, Iran, World Academy Of Science, Engineering and Technology, International Conference on Earth Science and Engineering – (ICESE2011), Amsterdam, Netherlands.

 • Hydrothermal alteration zones identification based on remote sensing data in the Mahin area, west of Qazvin province, Iran .World Academy Of Science , Engineering and Technology. International Conference on Earth Science and Engineering – (ICESE2012), Amsterdam, Netherlands.

 • XRF analysis results on the natural Zeolites of Damavand (Hesarbon and Zarrindasht) and comparison with Aftar and Mianeh zones. 3th Iran international Zeolite conference – (2012). Arak university , Arak, Iran.

 • نقش سنگ میزبان در اکتشاف ذخایر آهن در منطقۀ قوجه کندی ، دومین همایش ملی پترولوژی کاربردی ، اصفهان، 1393

 • نقش سیلیس در اکتشاف دیاتومیت دریاچه­ ای در برگۀ 1:100000 اسکو، دومین همایش ملی پترولوژی کاربردی ، اصفهان، 1393

 • بررسی نقش ماگماتیسم و کنترل کننده­ های ساختمانی در کانه­زایی مس در محدودۀ کوچون (ورقۀ 1:100000 زردو)، هشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور، 1393