سوابق تحصیلی

  • dr-ertegha.jpg

    دکتری زمین شناسی اقتصادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ( عنوان رساله: بررسی ارتباط ژنتیک کانسارهای مس منطقه بردسکن- استان خراسان ( کانسارهای دهنه سیاه- چشمه گز- زنگالو- سنگ دستاس و اندیس چشمه زلزله)–1381 -1377
  • کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال  (عنوان پایان نامه: بررسی ژنز کانسار مس خلیفه لو- خرمدره) - 1376-1373
  • کارشناسی زمین شناسی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال-1373-1369