تراش سنگ های نیمه قیمتی (عقیق و رز کوارتز و انیکس و .....)

IMG3684
IMG3679
a-084-1024x768
IMG0706-1024x768
a-085-1024x768
IMG0711-1024x768
IMG0716-1024x768
IMG0715-1024x768
IMG0717-1024x768
IMG0722-1024x768